Regulamin

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki ubiegania się o status Kontrahenta oraz zasady współpracy pomiędzy podmiotami, które zgłoszą chęć nawiązania współpracy z AUTODNA Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (94-104) przy ul.Obywatelskiej 128/152, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000349742, NIP: 5492391545, REGON: 121164104, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000 zł (dalej zwaną „AUTODNA”), a AUTODNA, w odniesieniu do usług świadczonych przez AUTODNA drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.autodna.pl (dalej „serwis autoDNA”).

2. Celem Programu Współpracy pomiędzy AUTODNA a podmiotami, które otrzymają status Kontrahenta jest promocja serwisu autoDNA oraz zwiększenie sprzedaży usług oferowanych przez AUTODNA za pośrednictwem serwisu internetowego autoDNA.

3. Przystąpienie do udziału w Programie Współpracy jest bezpłatne i dobrowolne.

4. Niniejszy Regulamin i wszystkie postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Kontrahenta niebędącego konsumentem. Regulamin nie jest skierowany do konsumentów.

§ 2

Uzyskanie statusu Kontrahenta

1. O status Kontrahenta może ubiegać się:

a) każda osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca podmiotowość prawną,

b) każda osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (nie posiadająca w tym wypadku statusu konsumenta)

2. Kontrahentem może zostać podmiot, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, który:

a) w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą posiada własną stronę internetową lub prowadzi bloga,

b) w sposób poprawny zarejestrował się na stronie internetowej www.afilio.autodna.pl poprzez wypełnienie dostępnego na tej stronie internetowej formularza zgłoszeniowego i założenie w ten sposób konta Kontrahenta (dalej „Konto Kontrahenta”),

c) podał prawdziwe i pełne dane, w tym dane osobowe,

d) zaakceptował warunki i zasady współpracy z AUTODNA,

e) wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, o których mowa w lit. c) niniejszego ustępu, przez AUTODNA,

f) na żądanie AUTODNA podał dodatkowe dane, udzielił dodatkowych informacji lub dostarczył dodatkowe dokumenty, w terminie wskazanym przez AUTODNA.

3. Spełnienie przez podmiot ubiegający się o status Kontrahenta warunków określonych niniejszym Regulaminem nie gwarantuje otrzymania statusu Kontrahenta i nie uprawnia podmiotu, o którym mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, do żądania nadania przez AUTODNA statusu Kontrahenta lub podjęcia z nim współpracy.

4. AUTODNA po zweryfikowaniu formularza wypełnionego przez podmiot ubiegający się o status Kontrahenta lub dodatkowych danych, informacji lub dokumentów przez niego udostępnionych podejmuje decyzję o nadaniu lub odmowie nadania mu statusu Kontrahenta.

5. AUTODNA przysługuje prawo odmowy nadania statusu Kontrahenta według własnego uznania, bez konieczności uzasadniania podjętej decyzji.

6. O nadaniu statusu Kontrahenta AUTODNA zawiadomi podmiot ubiegający się o status Kontrahenta poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej takiego podmiotu lub telefonicznie, na wskazany przez ten podmiot numer telefonu.

7. Po uzyskaniu statusu Kontrahenta, Kontrahent uzyskuje dostęp do funkcji Konta Kontrahenta pozwalających mu na pobieranie treści, które w związku ze współpracą i w celu współpracy z AUTODNA może zamieszczać na swojej stronie internetowej lub blogu. Od tego momentu Kontrahent może rozpocząć współpracę z AUTODNA.

8. Każdy podmiot ubiegający się o status Kontrahenta lub Kontrahent może posiadać tylko jedno Konto Kontrahenta.

§ 3

Umowa o współpracy

1. Treść Umowy o współpracy AUTODNA prześle na adres e-mail podmiotu, który uzyskał status Kontrahenta.

2. AUTODNA prześle dwa podpisane egzemplarze Umowy o współpracy wraz z załącznikami na adres Kontrahenta. Kontrahent zobowiązany jest do podpisania każdego z egzemplarzy Umowy o współpracy oraz jej załączników i przesłania jednego podpisanego egzemplarza Umowy o współpracy wraz z załącznikami na adres AUTODNA w terminie 20 dni od dnia otrzymania egzemplarzy Umowy o współpracy wraz z załącznikami. Kontrahent zobowiązany jest do przesłania wraz z podpisaną Umową o współpracy kopii zaświadczenia o nadaniu REGON, kopii za świadczenia o nadaniu NIP oraz kopii zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub kopii aktualnego odpisu KRS Kontrahenta.

3. AUTODNA ma prawo do zmiany zasad dotyczących sposobu wyliczania należnego Kontrahentowi wynagrodzenia prowizyjnego oraz zmiany progów prowizji, o których mowa w Załączniku nr 1 do Umowy o współpracy poprzez przesłanie treści nowych zasad dotyczących sposobu wyliczania należnego Kontrahentowi wynagrodzenia prowizyjnego lub nowych progów prowizji na adres e-mail Kontrahenta lub poprzez zamieszczenie informacji o dotyczących tych zmian w Koncie Kontrahenta. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzednim będą obowiązywały po upływie 14 dni od dnia wysłania zawiadomienia o nich na adres mailowy Kontrahenta lub od dnia zamieszczenia informacji o tych zmianach w Koncie Kontrahenta. Kontrahentowi przysługuje prawo wypowiedzenia niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym w terminie 14 dni od dnia, w którym zmiany, o których mowa w zdaniu poprzednim zaczęły obowiązywać.

4. Konto Kontrahenta zostanie aktywowane przez AUTODNA po otrzymaniu przez AUTODNA Umowy o współpracy wraz z załącznikami, podpisanej przez Kontrahenta. Od momentu aktywowania Konta Kontrahenta, Kontrahent uzyskuje możliwość m.in.:

a) śledzenia liczby klientów, którzy zakupili usługi oferowane przez AUTODNA za pośrednictwem autoDNA, dzięki przekierowaniu ze strony internetowej lub bloga Kontrahenta,

b) śledzenia wysokości należnego Kontrahentowi wynagrodzenia prowizyjnego,

c) generowania raportów dotyczących rozliczania należnego Kontrahentowi wynagrodzenia prowizyjnego,

d) wypłaty należnego mu wynagrodzenia na zasadach przewidzianych w Umowie o współpracy oraz Załączniku nr 1 do Umowy. Do momentu dostarczenia AUTODNA podpisanej przez Kontrahenta Umowy o współpracy wraz z załącznikami Kontrahentowi nie przysługuje prawo domagania się wypłaty wynagrodzenia z tytułu współpracy z AUTODNA.

§ 4

Zasady współpracy 

1. Szczegółowe zasady współpracy pomiędzy AUTODNA a Kontrahentem potwierdza i określa Umowa o współpracy, podpisana przez AUTODNA oraz Kontrahenta.

2. W ramach współpracy Kontrahent zobowiązuje się do:

a) promowania serwisu autoDNA oraz usług oferowanych przez AUTODNA poprzez zamieszczenie odpowiednich odnośników na stronie internetowej lub blogu Kontrahenta lub innych stronach internetowych, umożliwiających potencjalnemu klientowi przekierowanie na stronę internetową AUTODNA (dalej „Odnośnik”) oraz odpowiednich materiałów reklamowych przekazanych lub zaakceptowanych przez AUTODNA,

b) promowania autoDNA oraz usług oferowanych przez AUTODNA za pośrednictwem serwisu autoDNA w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, ze szczególną dbałością o renomę serwisu autoDNA oraz AUTODNA.

3. Kontrahent może zamieszczać Odnośniki również na innych stronach internetowych niż strona lub blog Kontrahenta jeżeli Kontrahentowi przysługuje prawo do zamieszczania takich Odnośników na danej stronie internetowej. AUTODNA przysługuje prawo żądania usunięcia przez Kontrahenta Odnośnika zamieszczonego przez niego na danej stronie internetowej.

4. Kontrahent może zamieszczać Odnośniki również na tzw. banerach reklamowych.

5. Kontrahent zobowiązuje się do poinformowania AUTODNA na piśmie lub na adres email programu afiliacyjnego afilio@autodna.pl o zmianie danych Kontrahenta w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany.

6. Kontrahent zobowiązuje się do poinformowania AUTODNA na piśmie lub na adres email programu afiliacyjnego afilio@autodna.pl o zaistnieniu jakiegokolwiek zdarzenia mogącego mieć wpływa na dalszą współpracę pomiędzy Kontrahentem a AUTODNA, w terminie 7 dni od dnia zaistnienia takiego zdarzenia.

7. Kontrahent w szczególności zobowiązany jest do poinformowania AUTODNA na piśmie lub na adres e-mail programu afiliacyjnego afilio@autodna.pl , w terminie określonym w ustępie powyżej, o problemach z dostępem do strony internetowej lub bloga Kontrahenta, przewidywanym usunięciu z Internetu lub przeniesieniu na inny podmiot prawa użytkowania lub prawa własności strony internetowej lub bloga Kontrahenta lub przeszkodach w przekierowaniach lub niemożności przekierowania potencjalnego klienta ze strony internetowej lub bloga Kontrahenta.

8. Przekierowanie potencjalnego klienta na stronę serwisu autoDNA nie może naruszać przepisów obowiązującego prawa, zasad współżycia społecznego lub dobrych obyczajów, w szczególności przekierowanie takie nie może mieć cech uporczywego oferowania lub reklamowania usług świadczonych przez AUTODNA za pośrednictwem serwisu autoDNA.

9. Przekierowanie potencjalnego klienta za pomocą odnośnika powinno być możliwe tylko poprzez kliknięcie w odpowiednie pole lub zakładkę na stronie internetowej lub blogu Kontrahenta lub wykonanie innej celowej czynności przez potencjalnego klienta AUTODNA.

10. Zabronione są w szczególności następujące działania:

a) uporczywe, masowe przesyłanie przez Kontrahenta informacji, ofert lub materiałów reklamowych dotyczących serwisu autoDNA, w szczególności poprzez wysyłanie wiadomości e-mail,

b) umożliwianie skorzystania z usług oferowanych przez Kontrahenta lub umożliwianie dostępu do strony internetowej lub bloga Kontrahenta, od przejścia na stronę serwisu autoDNA lub skorzystania z usług oferowanych przez AUTODNA za pośrednictwem serwisu autoDNA,

c) przekierowywanie potencjalnego klienta ze strony internetowej lub bloga Kontrahenta na stronę serwisu autoDNA automatycznie po wejściu potencjalnego klienta na stronę internetową lub bloga Kontrahenta,

d) zamieszczanie na stronie internetowej lub blogu Kontrahenta lub jakichkolwiek innych stronach internetowych materiałów dotyczących AUTODNA lub serwisu autoDNA, niezaakceptowanych uprzednio przez AUTODNA lub nieudostępnionych przez AUTODNA Kontrahentowi,

e) reklamowanie serwisu autoDNA lub usług oferowanych przez AUTODNA poprzez jakiekolwiek działania nie przewidziane wyraźnie Umową o współpracy lub na które AUTODNA nie wyraziła uprzedniej pisemnej zgody,

f) wprowadzanie w błąd użytkowników Internetu poprzez zamieszczanie na stronie internetowej lub blogu Kontrahenta lub na jakiejkolwiek innej stronie internetowej treści lub materiałów mogących sugerować, że Kontrahentowi przysługują jakiekolwiek prawa do serwisu autoDNA, w szczególności mogące sugerować, że Kontrahent świadczy usługi za pośrednictwem serwisu autoDNA,

§ 5

Wynagrodzenie Kontrahenta

1. Wysokość wynagrodzenia należnego Kontrahentowi oraz zasady jego wypłacania określa Umowa o współpracy podpisana przez Kontrahenta i AUTODNA.

2. W przypadku, gdy potencjalny klient zostanie przekierowany ze strony lub bloga Kontrahenta na stronę serwisu autoDNA, wizyta danego potencjalnego klienta w serwisie autoDNA zostanie zarejestrowana poprzez zapisanie tzw. pliku „cookie” Kontrahenta. Na podstawie liczby klientów przekierowanych ze strony internetowej lub bloga Kontrahenta, którzy dokonali zakupu usług, będzie obliczane wynagrodzenie prowizyjne należne Kontrahentowi, na zasadach określonych w Umowie o Współpracy. Wynagrodzenie należne Kontrahentowi będzie naliczane w przypadku, gdy klient zostanie przekierowany ze strony internetowej lub bloga Kontrahenta i następnie, w terminie 1 dnia od dnia przekierowania, dokona zakupu usług oferowanych przez AUTODNA za pośrednictwem serwisu autoDNA. Wynagrodzenie to będzie naliczane za każde dokonanie przez klienta zakupu usługi, w okresie 1 dnia od dnia pierwszego przekierowania klienta ze strony internetowej lub bloga Kontrahenta (od dnia utworzenia i zapisania pliku „cookie”). Po upływie 1 dnia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wynagrodzenie prowizyjne z tytułu zakupu przez klienta, o którym mowa w zdaniu poprzednim, będzie naliczane tylko w przypadku, gdy klient dokonał zakupu usługi dzięki ponownemu przekierowaniu ze strony internetowej lub bloga Kontrahenta, które miało miejsce po upływie 1 dnia, o których mowa w zdaniu poprzednim. Wynagrodzenie to będzie naliczane za każde dokonanie przez klienta zakupu usługi, w okresie 1 dnia od dnia takiego ponownego przekierowania klienta ze strony internetowej lub bloga Kontrahenta (od dnia utworzenia i zapisania pliku „cookie”)

3.Kontrahent może żądać zapłaty wynagrodzenia z tytułu współpracy, w przypadku, gdy wartość należnego Kontrahentowi wynagrodzenia będzie równa lub wyższa niż 100 złotych netto.

4.Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek bankowy Kontrahenta. Kontrahent na podstawie raportu rozliczenia prowizji generowanego do dnia 7 każdego miesiąca będzie wystawiał faktury VAT z 21 dniowym terminem płatności. Kontrahent ma prawo wystawić fakturę VAT opiewającą na kwotę widniejącą w raporcie rozliczenia prowizji wygenerowanym w zakładce „Rozliczenia” dostępnej w Koncie Kontrahenta.

5.Kontrahent zobowiązuje się do wystawiania z tytułu Umowy o współpracy i dostarczania AUTODNA prawidłowo wypełnionych faktur VAT, w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu lub miesiącach, za które Kontrahentowi przysługuje wypłata wynagrodzenia, na podstawie wygenerowanego raportu rozliczenia z zakładki „Rozliczenia”, dostępnej w Koncie Kontrahenta.

6.Kontrahent powinien dostarczyć AUTODNA fakturę VAT e-mailem na adres: rozliczenia.afilio@autodna.pl lub listem poleconym na adres AUTODNA.

7.Kontrahent zobowiązuje się do dostarczenia na żądanie AUTODNA kopii zaświadczenia o nadaniu REGON, kopii zaświadczenia o nadaniu NIP oraz kopii zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub kopii aktualnego odpisu KRS.

8. Kontrahent zobowiązuje się do dostarczenia AUTODNA dokumentów, o których mowa w ust. 7 niniejszego Regulaminu w terminie 7 dni od dnia wezwania przez AUTODNA.

9. AUTODNA ma prawo do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia wskazanego na fakturze VAT, w przypadku wątpliwości co do prawdziwości dokumentów dostarczonych przez Kontrahenta, wysokości należnego Kontrahentowi wynagrodzenia lub prawidłowości i rzetelności wykonywania przez Kontrahenta Umowy o współpracy.

10. Wypowiedzenie przez AUTODNA Umowy o współpracy z przyczyn leżących po stronie Kontrahenta powoduje utratę przez Kontrahenta prawa domagania się wypłaty wynagrodzenia z tytułu Umowy o współpracy.

11. W przypadku wypowiedzenia przez Kontrahenta Umowy o współpracy, Kontrahent ma prawo do żądania wypłaty wynagrodzenia w przypadku, gdy wysokość tego wynagrodzenia jest równa kwocie 100 zł netto lub wyższa.

§ 6

Uprawnienia AUTODNA

1. AUTODNA przysługuje prawo zawieszenia statusu Kontrahenta wobec danego Kontrahenta, pozbawienia Kontrahenta statusu Kontrahenta lub rozwiązanie Umowy o współpracy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy:

a) AUTODNA poweźmie uzasadnione podejrzenie, że Kontrahent podejmuje działania sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami lub działa na szkodę AUTODNA,

b) Kontrahent podejmuje działania nieuczciwe lub sprzeczne z niniejszym Regulaminem lub Umową o współpracy,

c) Kontrahent nie wywiązuje się lub wywiązuje się w sposób nienależyty z zobowiązań wynikających z Umowy o współpracy,

d) Kontrahent przestał spełniać warunki, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2 niniejszego Regulaminu lub wymogi określone postanowieniami Umowy o współpracy,

e) dalsza współpraca mogłaby skutkować narażeniem AUTODNA na utratę renomy lub podejrzenie o działania sprzeczne z prawem.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 lit. a) –e) niniejszego paragrafu, Kontrahent zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia nieprawidłowości lub skutków nieprawidłowości będących przyczyną zawieszenia statusu Kontrahenta wobec danego Kontrahenta, pozbawienia Kontrahenta statusu Kontrahenta lub rozwiązanie Umowy o współpracy ze skutkiem natychmiastowym.

3. W przypadku nieusunięcia nieprawidłowości, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, AUTODNA ma prawo do niewypłacenia należnego Kontrahentowi wynagrodzenia.

§ 7

Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest AUTODNA. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie serwisu internetowego autodna.pl. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora , w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania przez Administratora plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Zarejestrowanie się podmiotu ubiegającego się o status Kontrahenta na stronie internetowej AUTODNA jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze strony internetowej AUTODNA jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności.

2. AUTODNA będzie przetwarzać dane osobowe podmiotów ubiegających się o status Kontrahenta oraz Kontrahentów, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO).

§ 8

Zakończenie współpracy

1. Podmiot ubiegający się o status Kontrahenta może w każdej chwili zrezygnować z udziału w Programie Współpracy. W tym celu podmiot ubiegający się o status Kontrahenta powinien powiadomić AUTODNA o rezygnacji, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: afilio@autodna.pl oraz oświadczenia o rozwiązaniu Umowy o współpracy listem poleconym na adres siedziby AUTODNA.

2. Umowa o współpracy może zostać rozwiązana na warunkach w niej wskazanych.

3. W przypadku, gdy AUTODNA zakończy świadczenie usług za pośrednictwem serwisu autoDNA, w szczególności poprzez jego usunięcie, lub przeniesienie prawa własności serwisu na inny podmiot, Program Współpracy ulega zakończeniu z dniem zaistnienia jednego z tych zdarzeń.

§ 9

Odpowiedzialność

1. AUTODNA nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości zapisania pliku „cookie” Kontrahenta, po przekierowaniu potencjalnego klienta na stronę serwisu autoDNA ze strony internetowej lub bloga Kontrahenta

§ 10

Postanowienia końcowe

1. AUTODNA zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany niniejszego Regulaminu wchodzą w życie w momencie ich opublikowania na stronie serwisu AutoDNA.

2. AUTODNA poinformuje Kontrahenta o zmianie zapisów niniejszego Regulaminu. W przypadku zmian zapisów niniejszego Regulaminu, Kontrahent ma prawo do rozwiązania Umowy o współpracy w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie zmian postanowień Regulaminu, z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia.

3. AUTODNA zastrzega sobie prawo do zakończenia lub zawieszenia funkcjonowania Programu Współpracy w każdej chwili, bez podawania przyczyny.

4. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami Regulaminu i postanowieniami Umowy o współpracy, wiążące są postanowienia Umowy o współpracy.

5. W przypadku sporu związanego z niniejszym Regulaminem lub Umową o współpracy, sądem właściwym do jego rozpatrzenia będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę AUTODNA.

6. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, odpowiednie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o skorzystanie z formularza kontaktowego.

«Powrót do strony głównej