Rejestracja:

Witamy w programie afiliacyjnym autoDNA.pl.
Prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego.

Dane

*Uwaga: Numer Identyfikacji Podatkowej, powinien być podany zgodnie z normą ISO-3166.
Pole jest polem nieobowiązkowym.

Kontakt

Adres

Dane do przelewu

 1. Administratorem danych jest Spółka AUTODNA Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi, ul. Obywatelska 128/152, 94-104 Łódź, KRS 0000349742, NIP 5492391545, REGON 121164104. Kontakt z Administratorem możliwy jest przy wykorzystaniu danych korespondencyjnych Administratora bądź mailowo na adres: kontakt@autodna.pl.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. świadczenia usługi Konta Użytkownika w serwisie Administratora, w oparciu o postanowienia zaakceptowanego regulaminu (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.), przez cały okres świadczenia tych usług, do czasu wyrejestrowania Konta Użytkownika z serwisu;
  2. realizacji ciążących na nas obowiązków, wynikających przede wszystkim z przepisów prawa podatkowego i rachunkowego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.), przez okres przewidziany tymi przepisami prawa;
  3. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami mogącymi mieć związek z prowadzonymi przez AUTODNA Sp. z o. o. działaniami oraz świadczeniem usług – dla realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci zabezpieczenia roszczeń, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przez czas przewidziany przepisami prawa dotyczącymi przedawnienia roszczeń.
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty dostarczające i wspierające systemy informatyczne stosowane przez Administratora oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora – na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych, a także organy publiczne uprawnione do dostępu do tych danych, na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.;
  2. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, czy organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 7. Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu założenie konta w serwisie afilio.autodna.pl